Phân loại đất theo luật đất đai năm 2013

Theo quy định tại Luật Đất đai số 13/2003/QH11, có nhiều cách phân loại đất khác nhau, tuy nhiên có 3 nhóm đất chính đó là đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất khác căn cứ vào mục đích sử dụng đất.